Complement de Maternitat/Paternitat

Reconeixement del complement de maternitat/paternitat.

Qui pot reclamar?

Home jubilat entre el 2 de gener de 2.016 i 4 de febrer de 2.021.

 

Per què tenen dret a reclamar?

Conforme a l’article 60 de la Llei General de la Seguretat Social (d’ara endavant, *LGSS) des del 2 de gener de 2016 es reconeixia el complement de maternitat per a les pensions de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent. Aquest complement consistia en l’abonament d’un percentatge addicional i progressiu a la pensió reconeguda a aquelles dones que van accedir a ella a partir de l’any 2016 i que tinguessin 2 o més fills abans del fet causant, sense requerir una cotització mínima.

En data 12/12/2019, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (d’ara endavant, *TJUE) va resoldre que el complement per maternitat en les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social és contrari al dret de la Unió. És per això que es va procedir a substituir, amb vigència des del 04/02/2021, l’esmentat complement per un que inclogués i corregís el que el *TJUE considerava discriminatori, això és, incloure als homes en aquest complement.

Des de llavors, existeix la possibilitat que els homes progenitors i adoptants en les mateixes circumstàncies que les dones beneficiàries, puguin reclamar davant la Seguretat Social el reconeixement d’aquest complement en les pensions.

Quant temps té per a reclamar?

El període de reclamació finalitza el 12 DE DESEMBRE DE 2.024 (recordem, homes que van accedir a la jubilació entre 2 de gener de 2016 fins al 4 de febrer de 2021)

Quina és la quantia del complement?

La quantia del complement per maternitat/paternitat és el resultat d’aplicar un percentatge a la pensió que correspongui en funció dels fills, amb el que la mesura a reclamar oscil·la entre 8.000 i 10.000 euros en funció de la situació personal de la persona jubilada.

Quan es deixa de ser beneficiari del complement per a la reducció de la bretxa de gènere?

Els progenitors no tenen dret a percebre el complement quan són privats de la pàtria potestat per Sentència ferma que determini l’incompliment dels deures inherents a la mateixa o es dicti en causa criminal o matrimonial, quan són condemnats per exercir violència contra els fills o quan el pare és condemnat per violència contra la dona exercida sobre la mare.

Si vostè és home i es va jubilar en el període comprès entre el 2 de gener de 2.016 i 4 de febrer de 2.021 contacti JA amb DRET I COMPROMÍS (www.derechoycompromiso.com) i l’assessorarem per a aconseguir i cobrar de manera efectiva el complement de la seva pensió de jubilació.

CONTACTA

Te ayudamos a recuperar tu dinero

Si quieres puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.

CONTACTA CON NOSOTROS

ASÓCIATE

Te ayudamos

Únete a nosotros y te ayudaremos a hacer valer tus derechos.

ASÓCIATE

¿Quiere concertar una cita previa?

Primera cita gratuita