Plusvalía Municipal

DEVOLUCIÓ DE LES RETENCIONS PER IRPF.

Si vas vendre o vas heretar una propietat, pots reclamar la devolució de l’impost municipal de plusvàlua. Si has tingut pèrdues, recuperaràs el 100% de la teva inversió.

A DRET I COMPROMÍS som especialistes, t’assessorarem gratuïtament sobre la millor manera de recuperar l’import de l’Impost, truca’ns!

La “Plusvàlua Municipal” és l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, un tribut dels Ajuntaments que els permet gravar l’increment de valor que experimentin aquests terrenys i es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol, o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els referits terrenys. L’impost és a càrrec de qui transmet, per la qual cosa és aquest, el venedor, qui paga la Plusvàlua a l’Ajuntament del municipi on es troba l’immoble.

Podran reclamar els qui hagin pagat la liquidació de la Plusvàlua Municipal per la transmissió d’un immoble de la seva titularitat, sempre que:

  1. la liquidació i el pagament hagin estat realitzats durant els 4 anys anteriors i dins dels terminis legals.
  2. la transmissió de l’immoble s’hagi produït per un preu inferior al preu d’adquisició o al valor que se li donés en escriptura pública en el moment d’adquirir-lo.

El Tribunal Constitucional ja ha aclarit i unificat resolucions judicials contradictòries, per la qual cosa actualment existeix plena seguretat jurídica per a obtenir la devolució de l’import de l’impost en els casos de liquidacions efectuades dins dels últims quatre exercicis. No obstant això, des del 10 de novembre de 2021, després de la reforma introduïda pel RDL 26/2021, no es produeix la subjecció a l’impost en les transmissions de terrenys respecte dels quals es constati la inexistència d’increment de valor per diferència entre els valors d’aquests terrenys en les dates de transmissió i adquisició, reforma que s’adapta a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional.

A DRET I COMPROMÍS som especialistes, crida’ns!, rebràs el millor assessorament.

CONTACTA

T’ajudem a recuperar els teus diners

Si vols pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte.

CONTACTA AMB NOSALTRES

ASSOCIA’T

T’ajudem

Uneix-te a nosaltres i t’ajudarem a fer valer els teus drets.

ASSOCIA’T

Vol concertar una cita prèvia?

Primera cita gratuïta